Bir toplumdaki anne-babaların ve çocuklar ile çalışan klinik psikolog ve psikolojik danışmanların (klinisyenlerin), çocuk yetiştirmenin ideal olarak nasıl olması gerektiğine dair anlayışları, o toplumdaki ebeveynlik etnoteorilerine ve çocuğun gelişimiyle ilgili süreçlere dair bilgi vericidir. Bu projede, “ideal ebeveynlik” olgusunun anneler (çocuğun gelişiminde doğrudan etkiye sahip ebeveyn) ve ebeveyn-çocuk ilişkisi üzerine çalışan klinisyenler (çocuğun gelişiminde dolaylı ama önemli etkisi olabilen uzman) tarafından nasıl kavramsallaştırıldığı, bu kavramsallaştırmaların kültürle ilişkisi incelenmektedir. Araştırma, ideal ebeveynlik olgusunu, toplulukçu ve bireyci toplumlar olarak tanımlanan Türkiye ve Hollanda’daki anneler ve klinisyenlerde incelemekte, ebeveynlik etnoteorilerinde eğitim ve dini inanışların rolünü ele almaktadır. Proje, Hollanda’da Leiden Üniversitesi’nden Judi Mesman ile ortak yürütülmektedir.

Projenin veri toplama aşaması 2012 yılı içinde tamamlanmış, toplamda 150 anne ve 98 klinisyen ile görüşme yapılmıştır. Araştırmanın veri analizi süreci devam etmektedir.

Proje Yürütücüsü:

Ortak Araştırmacı:

Yayın ve Bildiriler

Yavuz, H. M., Ekmekçi, H., Emmen, R., Mesman, J., Selçuk, B., & van IJzendoorn, M. (2013, Nisan). Sensitivity beliefs of mothers and professionals across cultures [Çeşitli kültürlerde annelerin ve klinisyenlerin hassasiyet hakkındaki bilişleri]. Poster 2013 Society for Research in Child Development Biennial Meeting (SRCD), Seattle, Amerika kongresinde sunulacak.