Çocuğun sosyal uyum ve sosyal bilgi işleme süreçlerine ebeveyn ve mizacın etkileri: Kültürler arası bir çalışma

Destek Veren Kurum: TÜBİTAK (Proje No: 112K038) Proje Süresi: 15/10/2012-15/10/1015

Bu proje, okul öncesi dönemdeki çocukların sosyal gelişimi ve sosyal bilgi işleme becerilerini biyoekolojik model çerçevesinde, sosyokültürel bağlamı ana eksene alarak incelemektedir.

Çocuğun sosyal olayları nasıl yorumladığı ve onlara nasıl anlam atfettiği ile ilgili olan sosyal bilgi işleme, çocuğun akran ilişkileri, içselleştirme ve dışsallaştırma davranışları ve olumlu sosyal davranış gibi sosyal gelişim alanlarıyla yakından ilişkilidir. Sosyal bilgi işleme ve sosyal uyum arasındaki bu ilişki, annelerin biliş ve davranışlarından hem doğrudan, hem de dolaylı olarak etkilenmektedir. Dahası, bu ilişki çocuğun doğuştan getirdiği temel özelliklerinden de etkilenmektedir. Çocuğun mizaç özellikleri, annenin biliş ve davranışlarını doğrudan etkileyebileceği gibi, öncelikle annenin esenlik ve stres düzeyini etkileyerek de annenin biliş ve davranışlarını dolaylı olarak şekillendirebilir. Ayrıca, annenin benlik kurgusu (self-construal), toplumsal ve dini değerleri ile çocuğun ebeveynlik davranışını ne kadar yaygın olarak algıladığı (normativeness) gibi sosyokültürel özellikler de bu süreçte etkilidir.

Uluslararası nitelikte olan bu geniş kapsamlı çalışma, erken çocukluk döneminde sosyal ve bilişsel gelişim süreçlerini sosyokültürel bağlamda incelemeye yönelik kapsamlı yeni bir model sunmakta, bu modeli diğer ülkelerden araştırmacıların işbirliğiyle, Çin, Japonya, Malezya, Tayland ve A.B.D.’nde de eş zamanlı olarak yürütülen projelerde test etmektedir.

 

Koc Universitesi CAC Lab 2014

 

Proje Yürütücüsü:

Doç. Dr. Bilge Yağmurlu'nun genel araştırma alanları, sosyal ve duygusal gelişim, sosyobilişsel gelişim, ebeveynlik, mizaç ve kültürdür.

 

 

 

Ortak Yürütücüler:

ABD

Craig H. Hart, Brigham Young Üniversitesi’nde görev yapmaktadır. Araştırma konuları sosyokültürel bağlamın aile süreçleri, ebeveynlik davranışları ve çocukların sosyal gelişimi üzerinedir.

Web Sitesi

 

 

 

Charissa S. L. Cheah, Maryland Üniversitesi-Baltimore County’de görev yapmaktadır. Araştıma konuları, çocukların sosyoduygusal gelişiminde bireysel özellikler, akran ve aile ilişkileri ile sosyokültürel bağlamın etkileri üzerinedir.

Web Sitesi

 

 

 

ÇİN

Gao Wen (Dalian University of Technology)

JAPONYA

Akiko Kawashima (Ochanomizu University)

MALEZYA

Q. Fatimah Haron (HELP University College)

TAYVAN

Jo Lin (Fu Jen Catholoic University)